dimecres, 2 d’abril del 2008

Voldria parlar amb el regidor...

Rubí és una ciutat de 75.000 habitants. Tenim 27 regidors, i els del PSC i ERC formen part del govern. Com a tals, estan al servei dels ciutadans. Alguns d'ells dediquen mitja jornada a la ciutat, però, la majoria, es dediquen al 100% a Rubí. O almenys això se suposa... Algun cop he enviat algun correu electrònic a algun regidor/a preguntant sobre algun tema de la ciutat. La resposta? Ho ha arribat 6 mesos després o mai ha arribat. Avui pregunto a la gent que entra a aquest bloc si algun cop s'ha posat en contacte amb l'Administració i en quant temps ha rebut la resposta. Com a ciutadans tenim dret a preguntar, i l'Ajuntament, té el deure de respondre. O no?

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Las cosas de palacio van despacio.

Anònim ha dit...

estos no estan para servir al ciudadano, solo para pavonearse.

Més Amunt ha dit...

Hola, una petita modificació: som 25 regidors no 27.

Jordi ha dit...

Per curiositat, he fet una petita consulta legal. Que serveixi com avís, jo NO TINC NI IDEA DE DRET... però sóc informàtic i se buscar la informació :-)

D'això de demanar explicacions a les institucions se'n diu "dret de petició" i lo normal a un ajuntament es fer-ho via instància. I una instància te l'han de contesta abans de tres messos... dels mails als regidors, crec que no en diu res la llei. Així que si vols reduir el teu temps d'espera, millor fas una instància... que és més lent que fer un mail, però més segur. Ja se sap, això de la burrocràcia.

Aquí els articles que en fan referència:

* Constitució Espanyola

Artículo 29. [Derecho de petición]

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

* Llei orgànica

Article 2. Destinataris

El dret de petició es pot exercir davant de qualsevol institució pública, administració, o autoritat, així com davant dels òrgans de direcció i administració dels organismes i les entitats vinculats o dependents de les administracions públiques, respecte de les matèries de la seva competència, sigui quin sigui l'àmbit territorial o funcional d'aquesta.

Article 3. Objecte de les peticions

Les peticions poden versar sobre qualsevol assumpte o matèria comprès en l'àmbit de competències del destinatari, amb independència que afectin exclusivament el peticionari o siguin d'interès col·lectiu o general.

No són objecte d'aquest dret les sol·licituds, les queixes o els suggeriments per a la satisfacció dels quals l'ordenament jurídic estableixi un procediment específic diferent del que regula aquesta Llei.Article 6. Presentació d'escrits

1. L'escrit on es dedueixi la petició, i qualssevol altres documents i comunicacions, es poden presentar davant de qualsevol registre o dependència admesa a aquests efectes per la legislació reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. L'Administració, la institució pública o l'autoritat que rebi una petició n'ha d'acusar la recepció i ho ha de comunicar a l'interessat dins els deu dies següents a la recepció. Aquesta actuació l'ha de portar a efecte l'òrgan corresponent d'acord amb la norma organitzativa de cada entitat.Article 8. Inadmissió de peticions

No s'admeten les peticions l'objecte de les quals sigui aliè a les atribucions dels poders públics, institucions o organismes als quals s'adrecin, així com aquelles la resolució de les quals s'hagi d'emparar en un títol específic diferent del que estableix aquesta Llei, que hagi de ser objecte d'un procediment parlamentari, administratiu o d'un procés judicial.

Tampoc no s'admeten les peticions sobre l'objecte de les quals hi hagi un procediment parlamentari, administratiu o un procés judicial ja iniciat, mentre no s'hi hagi dictat un acord o una resolució ferma.Article 11. Tramitació i contestació de peticions admeses

1. Una vegada admesa a tràmit una petició, l'autoritat o l'òrgan competent estan obligats a contestar i a notificar la contestació en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de presentació. Així mateix, si ho considera necessari, pot convocar els peticionaris en audiència especial.

2. Quan la petició es consideri fundada, l'autoritat o l'òrgan competent per conèixer-ne està obligat a atendre-la i a adoptar les mesures que consideri oportunes a fi d'aconseguir la seva plena efectivitat, incloent-hi, si s'escau, l'impuls dels procediments necessaris per adoptar una disposició de caràcter general.

3. La contestació ha de recollir, almenys, els termes en què la petició ha estat presa en consideració per part de l'autoritat o l'òrgan competent i ha d'incorporar les raons i els motius pels quals s'acorda accedir a la petició o no fer-ho. En cas que, com a resultat de la petició, s'hagi adoptat qualsevol acord, mesura o resolució específica, s'ha d'afegir a la contestació.

4. L'autoritat o l'òrgan competent pot acordar, quan ho consideri convenient, la inserció de la contestació al diari oficial que correspongui.

5. Anualment l'autoritat o l'òrgan competent ha de confeccionar una memòria d'activitats derivades de les peticions rebudes.

Anònim ha dit...

Jo vaig escriure un correu a l'alcaldessa i altre al Peiró i em van contestar. Igual es casualitat o sort. Proveu

Nemo ha dit...

Molt interessant la informació que aporta en Jordi. Això de que les instàncies s'han de contestar en tres mesos, em sembla que a l'Ajuntament no ho saben; o, si ho saben, hi ha casos en que no volen o no poden complir-ho. En qualsevol cas, quan no et contesten et quedes amb la sensació d'estar intentant comunicar-te amb una paret.